Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020