Cơ cấu sở hữu

Đối tượng

Số lượng cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số lượng cổ đông

Cơ cấu cổ đông

Tổ chức

Cá nhân

1. Cổ đông sáng lập

844,260

5.52%

170

 

170

2. Cổ đông FDI

2,057,181

13.45%

15

15

 

Trong đó Cổ đông lớn Nước ngoài

979,585

6.41%

1

1

 

3. Cổ đông lớn trong nước (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)

11,471,250

75.00%

1

1

 

4. Cổ phiếu quỹ

              6,622

0.04%

 

 

 

5. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi  (nếu có)

 

 

 

 

 

6. Cổ đông khác

915,687

5.99%

775

45

730

-  Trong nước

763,508

4.99%

699

45

654

-  Nước ngoài

152,179

0.99%

76

0

76

TỔNG CỘNG

15,295,000

100%

961

61

900

Trong đó: -  Trong nước

13,085,640

85.56%

870

46

824

                - Nước ngoài

2,209,360

14.44%

91

15

76Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn