NSC gửi đến Quý cổ đông Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016: 15% bằng tiền như sau: đối với cổ phiếu lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở CK lưu ký, đối với cổ phiếu chưa lưu ký, nhận cổ tức tại trụ sở chính công ty số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (0438523294 ext 503, từ ngày 20/01/2017, kèm theo giấy CMTND.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn