NSC công bố thông tin người nội bộ và người có liên quan

Ngày 19/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 NSC đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh - TVBKS và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên mới: bà Vũ Thị Lan Anh kể từ ngày 19/4/2018. Công ty xin công bố thông tin người nội bộ và người có liên quan theo quy định CBTT.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn