NSC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

NSC công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn