NSC công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2017

Ngày 03/7/2017, công ty CP Giống cây trồng trung ương đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn