NSC công bố thông tin danh sách người nội bộ và người có liên quan

Ngày 18/4/2017, công ty Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021. Trong đó 100% thành viên HĐQT, BKS tái trúng cứ và bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT trúng cử là ông Nguyễn Quang Trường kiêm Phó TGĐ công ty. Công ty công bố thông tin danh sách người nội bộ và những người có liên quan, bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT bổ sung.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn