NSC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

NSC báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC): Mã chứng khoán giao dịch: SSC Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 9.237.050 cổ phần. Tương đương: 68,34% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu đã mua: 887.074 cổ phần SSC. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.124.124 cổ phần SSC. Tương đương 74,90% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SSC.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn